• حفر چاه ارت و بازرسی و اصلاح سیستم ارت شرکت صنایع شیمیایی غفاری
  • شرکت صنایع شیمیایی غفاری