آموزش مبارزه با حریق

ایمنی در برابر آتش سوزی

فایل پیوست یک فایل آموزشی بسیار قوی در خصوص ایمنی در برابر آتش سوزی است . بکمک این فایل آتش ، روش تشکیل آن ، انواع حریق و روش اطفاء را خواهیم آموخت.