استاندارد حریم شبکه های برق فشار قوی

دانلود فایل PDF حاوی اطلاعات تصویری و محاسباتی حریم شبکه های برق فشار قوی . با رعایت این اصل ، از برقگرفتگی های ناشی از قرار گرفتن در میدان الکتریکی پیشگیری می شود .


مصوبه هیات دولت در مورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق :

هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را به شرح زیر تصویب کرد:


حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ خط برق: مجموعه‌ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب ـ محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه‌ها در طول خطوط هوایی و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب در طول خط.

ج ـ مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی‌های جانبی خط بر روی زمین و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.


د ـ حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می‌شود:


۱ـ حریم زمینی:

دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هریک از این دو نوار در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.


۲ـ حریم هوایی:

نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم‌های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می‌گیرد:


۱ـ۲ـ حریم عمودی:

فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.


۲ـ۲ـ حریم افقی:

فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این تصویب‌نامه تعیین شده است.


هـ ـ ردیف ولتاژ:

ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق.


و ـ خط فشار ضعیف:

خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است.


زـ خط فشار متوسط:

خطی که دارای ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.


ح: خط فشار قوی:

خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر است.

ماده۲ـ حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می‌شود:(ادامه در لینک زیر)