آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار

کتابچه قابل دانلود پیوست ، آئین نامه روش رسیدگی به شکایات مربوط به روابط کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد .